Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1

Administratorem danych osobowych udostępnianych w systemie przez użytkowników jest Jacek Fabirkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HRAPPS Jacek Fabirkiewicz z siedzibą w Warszawie, ul. Nutki 3/59, 02-785 Warszawa, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 511122, prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy, NIP: 796-150-50-41, REGON: 142437340 (zwana dalej HRAPPS).

1.2

Administrator danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) ze szczególną starannością chroni dane osobowe zarejestrowanych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

1.3

HRAPPS jest podmiotem, któremu klienci powierzają dane osobowe do przetwarzania na mocy umowy o powierzeniu danych osobowych do przetwarzania i w związku z tym wykonuje wszystkie obowiązki, jakie na taki podmiot nakłada ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

2. Definicje

2.1

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą z usług świadczonych przez HRAPPS na podstawie umowy i rejestracji w Serwisie.

2.2

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez HRAPPS polegająca na bezpłatnym lub płatnym udostępnieniu zestawu narzędzi wspomagających publikację ogłoszeń pracy i przetwarzanie danych osób aplikujących na stanowiska pracy oferowane przez Klienta, zmierzający do zwiększenia efektywności procesów rekrutacyjnych Klienta.

2.3

Kandydat – osoba odpowiadająca na ofertę pracy publikowaną na zewnętrznych serwisach pracy lub stronę kariery Klienta, realizowaną przy pomocy formularza aplikacyjnego będącego częścią Usługi.

3. Rodzaje zbieranych i przetwarzanych danych

3.1

Kandydat rejestrując się w systemie podaje w formularzu rejestracyjnym następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, miasto, województwo, kraj), datę i miejsce urodzenia, wykształcenie, historię zatrudnienia, ukończone kursy i szkolenia, zdobyte certyfikaty, stopień znajomości języków obcych, dodatkowe umiejętności i kompetencje, cele zawodowe, zainteresowania.

3.2

Klient rejestrując się w systemie podaje w formularzu rejestracyjnym następujące dane: imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności (ulica, miasto, województwo), NIP.

4. Wykorzystanie danych

4.1

Kandydat i klient w dowolnym momencie ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich weryfikacji, aktualizacji lub usunięcia.

4.2

Administrator danych przetwarza dane w zakresie niezbędnym na potrzeby procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez zarejestrowanych w systemie klientów, a także na potrzeby marketingowe, promocyjne i statystyczne, o ile klient przy rejestracji wyrazi na to zgodę.

4.3

Dane osobowe kandydatów i klientów są przechowywane przez administratora danych w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Dostęp do bazy danych mają jedynie osoby odpowiednio upoważnienie do tego celu przez administratora danych.

4.4

Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną administrator danych może zostać zobowiązany do wydania informacji zawartych w logach dostępowych, w tym w szczególności numeru IP komputera, na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwowych na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

4.5

Administrator danych zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim zarejestrowanym kandydatom i klientom systemu listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w systemie, a także listów zawierających treści o charakterze informacji handlowej, o ile klient przy rejestracji wyrazi na to zgodę. Listy o charakterze informacji handlowej mogą być również dołączane do poczty systemowej zarejestrowanego kandydata lub klienta.

5. Pliki Cookies

5.1

Do celów zbierania informacji statystycznych, system używa tzw. cookies – informacji zapisywanych przez serwer na komputerze kandydata lub klienta.

5.2

Kandydat lub klient może w każdym momencie wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia a czasem uniemożliwić całkowicie korzystanie z niektórych usług. System dokonuje również analizy logów dostępowych, czyli zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników lub klientów oraz ich adresy IP. Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją serwera oraz w celach statystycznych.

5.3

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii oraz zmianami w regulacjach prawnych, również Polityka Prywatności systemu może ulec zmianie, o czym niezwłocznie wszyscy zarejestrowani użytkownicy i klienci zostaną poinformowani.

5.4

W przypadku pytań dotyczących zasad ochrony prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: