Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1

Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) został sporządzony w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu OfficeHR będącego oprogramowaniem dostępnym przez internet w oparciu o model Software as a Service (SAAS) (zwanym dalem Serwisem), warunki świadczenia usług, a także prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Serwis jest dostępny pod nazwami domen *.officehr.pl oraz *.officehr.eu.

1.2

Operatorem Serwisu oraz jego właścicielem i usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) jest Jacek Fabirkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HRAPPS Jacek Fabirkiewicz z siedzibą w Warszawie, ul. Nutki 3/59, 02-785 Warszawa, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 511122, prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy, NIP: 796-150-50-41, REGON: 142437340 (zwana dalej HRAPPS).

2. Definicje

2.1

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą z usług świadczonych przez HRAPPS na podstawie umowy i rejestracji w Serwisie.

2.2

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez HRAPPS polegająca na udostępnieniu zestawu narzędzi wspomagających publikację ogłoszeń pracy i przetwarzanie danych osób aplikujących na stanowiska pracy oferowane przez Klienta, zmierzający do zwiększenia efektywności procesów rekrutacyjnych Klienta.

2.3

Kandydat – osoba odpowiadająca na ofertę pracy publikowaną na zewnętrznych serwisach pracy lub stronę kariery Klienta, realizowaną przy pomocy formularza aplikacyjnego będącego częścią Usługi.

2.4

OfficeHR Lite – wariant Usługi udostępniony po opłaceniu abonamentu. Wariant o którym mowa, może zostać rozszerzony w ramach umowy współpracy o wybrane funkcjonalności dostępne w płatnej wersji Usługi. Informacja o modułach dostępnych w wersji bezpłatnej oraz cenach możliwych do uruchomienia płatnych funkcjonalności, znajduje się na stronie cennika: http://www.officehr.pl/strona/ceny.

2.5

Konto Klienckie – konto w Serwisie, zakładane w procesie rejestracji.

2.6

Regulamin – Niniejszy regulamin świadczenia ugług drogą elektroniczną przez HRAPPS.

3. Rejestracja

3.1

Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna. Podczas rejestracji wymagamy podania następujących danych:
- Imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, adres firmy, NIP, nr telefonu, adres e-mail,
- wybranie nazwy subdomeny w ramach domeny .officehr.pl, do celów promocji firmy klienta

3.2

W ramach usługi OfficeHR Lite Klient otrzymuje dostęp do zestawu narzędzi rekrutacyjnych:
- zarządzanie ogłoszeniami (tworzenie, edycja, szablony) bez ograniczenia liczby publikowanych ogłoszeń na stronach Serwisu oraz w serwisach partnerskich oferujących bezpłatną publikację ofert.
- formularze aplikacyjne (tworzenie, edycja)
- lista ogłoszeń na firmowej stronie kariery (samodzielna implementacja API)
- kalendarz
- zarządzanie aplikacjami kandydatów,
- firmowy szablon ogłoszenia (możliwy do implementacji poprzez użycie własnego szablonu CSS)

3.3

Po rejestracji, Klient otrzymuje możliwość promocji swojej firmy poprzez:
- dodanie logo swojej firmy,
- zarządzanie ilością wyświetlanych danych na temat firmy,
- dodanie informacji o swojej firmie t.j. o profilu jej działalności i innych informacji, które nie stoją w sprzeczności z przeznaczeniem serwisu. Informacje publikowane przez przedstawiciela Klienta, będą każdorazowo akceptowane przez personel Serwisu po ich modyfikacji przez Klienta.

3.4

W ramach usługi OfficeHR Lite, Klient otrzymuje dostęp do interfejsu programistycznego API, umożliwiającego mu samodzielną integrację Usługi ze swoją stroną kariery oraz możliwość dostosowania wyglądu swoich ogłoszeń dzięki zastosowaniu własnego arkusza styli CSS.

3.5

W ramach konta OfficeHR możliwe jest zakupienie usług dodatkowych:
- moduł zarządzania aplikantami
- indywidualny szablon publikacji ogłoszenia
Zamówienia na w/w usługi można dokonać z poziomu strony głównej po rejestracji i zalogowaniu do systemu.

3.6

Publikacja ogłoszeń w usłudze OfficeHR jest bezpłatna.

3.7

Utworzenie i korzystanie z Konta Klienckiego jest dobrowolne i możliwe po zaakceptowaniu Regulaminu.

3.8

Konto Klienckie zostanie poddane procesowi weryfikacji polegającym na sprawdzeniu prawdziwości danych adresowych firmy w tym nr. NIP. Adres E-mail podany w czasie rejestracji będzie służył do komunikacji HRAPPS z Klientem, m.in. do informowania o zmianach w Serwisie. W przypadku niepowodzenia weryfikacji danych, konto pozostaje w trybie demonstracyjnym nie pozwalającym na publikację ogłoszeń.

3.9

Dostęp do zebranych danych m.in. złożonych przez Kandydatów dokumentów w formie elektronicznej, jest dostępny jedynie z poziomu programu OfficeHR. Dostęp jest możliwy pod warunkiem, że konto jest opłacone. Po upływie okresu abonamentu, dostęp do aplikacji OfficeHR jest blokowany. Dostęp do konta w serwisie pozostaje aktywny.

3.10

Klient może posiadać tylko jedno konto firmowe.

3.11

Dostęp do konta umożliwiają dane uwierzytelniające w postaci adresu E-mail podanego przy rejestracji oraz hasło.

3.12

Dokonując rejestracji w Serwisie, Klient oświadcza, że:
- podane przez niego dane są prawdziwe
- jest uprawniony do zawierania umów o świadczenie usług,
- podane dane nie naruszają praw osób trzecich i są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
- zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień

3.13

Dokonując rejestracji w Serwisie Klient wyraża zgodę:
- na przetwarzanie danych osobowych podanych w procesie rejestracji w celach związanych z realizacją świadczenia usług.
- na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej informacji z Serwisu związanych ze świadczeniem Usługi

3.14

Dokonując rejestracji w Serwisie, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze handlowym lub marketingowym, dotyczących nowości w Serwisie.

3.15

Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3.16

HRAPPS zastrzega sobie prawo do udostępniania osobom trzecim w celu promowania Usługi, informacji o fakcie zawarcia umowy z Klientem, oraz udziela Klientowi prawo do udzielania informacji o zawarciu umowy o świadczenie usług z HRAPPS.

3.17

Wykorzystywanie lub ujawnianie informacji innych niż powyżej wskazane, będzie traktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)

3.18

Zarówno Klient, jak i Usługodawca, w każdym momencie może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Serwisu, bez podania przyczyn.

3.19

Umowa o korzystanie z Serwisu jest zawierana z Klientem na czas nieokreślony.

4 Prawa i obowiązki Usługodawcy

4.1

HRAPPS jest administratorem danych osobowych wprowadzanych przez Klientów i Kandydatów

4.2

HRAPPS powierzyło przetwarzanie danych osobowych Klientów i Kandydatów w ramach realizacji usługi hostinowej home.pl S.A., Plac Rodła 9, 70-419 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335,

4.3

HRAPPS zapewnia korzystanie z usługi w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych do treści zawartych w Serwisie, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń

4.4

HRAPPS zastrzega sobie prawo do zablokowania usług w przypadku naruszenia przez Klienta zasad regulaminu.

4.5

HRAPPS zastrzega sobie prawo do odmowy uruchomienia uprzednio zablokowanej usługi.

4.6

HRAPPS nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia funkjonowania Usługi spowodowane czynnikami od niego niezależnymi, w tym zakłóceniami sieci teleinformatycznych.

4.7

HRAPPS zastrzega sobie prawo do przerw w dostępności Usługi wywołanych przez czynności konserwacyjne.

4.8

HRAPPS zastrzega sobie prawo do zmiany liczby usług oferowanych w OfficeHR Lite. W przypadku takiej zmiany, HRAPPS poinformuje Klientów z 7 dniowym wyprzedzeniem o planowanych zmianach drogą E-mail.

4.9

HRAPPS nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez Klienta w Usłudze, w szczególności treści ogłoszeń rekrutacyjnych, oraz treści formularzy aplikacyjnych.

5. Prawa i obowiązki Klienta

5.1

Klient jest administratorem danych osobowych Kandydatów, udostępnianych za pomocą Usługi w celu wykorzystania ich w procesach rekrutacyjnych.

5.2

Klient uprawniony jest do przetwarzania danych Kandydatów wyłącznie w celach realizacji procesów rekrutacyjnych.

5.3

Klient zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Kandydatów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).

5.4

Klient oświadcza, że został poinformowany o obowiązku zgłoszenia bazy danych kandytatów do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

5.5

Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, danych uwierzytelniających dostęp do Usługi.

5.6

Klient zobowiązuje się nie zamieszczać w ogłoszeniach ani formularzach rekrutacyjnych, treści, które naruszają polskie, jak i międzynarodowe prawo, prawa autorskie oraz innych informacji, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, w szczególności takich jak: obraźliwych, tajnych, dyskryminujących oraz naruszających dobre imię osób trzecich.

5.7

Klient zobowiązuje się nie zamieszczać w ogłoszeniach ani formularzach rekrutacyjnych, informacji nie związanych z rekrutacją do pracy w tym treści o charaterze marketingowym lub innych treści nie związanych z procesem rekrutacyjnym.

5.8

Klient zobowiązuje się wykorzystywać formularze aplikacyjne Usługi do zbierania danych Kandydatów. Zamieszczanie adresów E-mail w treści ogłoszeń i formularzach rekrutacyjnych jest zabronione.

5.9

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane w Usłudze m.in. treści ogłoszeń oraz formularzy aplikacyjnych.

6. Postanowienia końcowe

6.1

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2015.

6.2

HRAPPS zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

6.3

W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, HRAPPS zamieści jednolitą treść regulaminu z oznaczeniem daty jego obowiązywania. Klienci otrzymają informację o zmianach przy pierwszym zalogowaniu w Serwisie. Brak akceptacji warunków nowego regulaminu spowoduje zawieszenie możliwości dostępu do Konta Klienckiego.

6.4

Prawem właściwym dla stosunków prawnych wynikłych ze świadczenia usług jest prawo polskie.