framed eyeglasses on top open book

Szerokie rozumienie „oznaczania towarów” w prawie konkurencji

E-marketing Firma

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 11 września 2007 roku w sprawie Celline SARL v. Celine SA, ECR 2007, I-07041 pozwala na prowadzenie argumentacji na rzecz szerokiego rozumienia słów „oznaczanie towarów” w sensie prawa ochrony konkurencji.

Chodzi tu nie tylko o sam proces nakładania w znaczeniu fizycznym, lecz również takie zachowania (obejmujące działania i zaniechania), które są nakierowane na stworzenie sytuacji informacyjnej, prowadzącej do tego, by w świadomości przeciętnego (typowego) klienta (również, ale nie tylko, konsumenta) mogło wytworzyć się w miarę stabilne, skłaniające do kupna, przekonanie (nie jedynie krótkotrwałe wrażenie czy impresja), że dany produkt albo usługa z naniesionym wprowadzającym w błąd oznaczeniem pochodzi od innego niż w rzeczywistości producenta.

Można powiedzieć, że odczasownikowy rzeczownik „oznaczanie” występuje tu w sensie przenośnym, jednak lepiej stwierdzić, że ma w ramach przepisów prawa konkurencji znaczenie szerokie. Nie sprowadza się ono jedynie do oznaczania procesu fizycznego umieszczania nazw czy innego komunikatu na nośniku materialnym złączonym fizycznie z towarem. Obejmuje on również umieszczanie mylącej informacji lub wprowadzających w błąd przekazów reklamowych (również pozorujących przekaz merytoryczny np. opinię znawcy itp.) w związku ze świadczeniem różnego rodzaju usług na wszelkiego rodzaju nośnikach i mediach. Tak też rozumieć trzeba artykuł 10 polskiej Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, by zachować jego funkcje, a tym samym cel całej ustawy.

Dodaj komentarz